Zmluva a obchodné podmienky prevádzkovania

webhostingových služieb Hotwire webhosting®

1.       Úvodné ustanovenia a definícia niektorých pojmov.

1.1.          Prevádzkovateľom je spoločnosť Media Construx, s. r. o. so sídlom Janka Kráľa 8404/19, 010 01 Žilina, IČO 36 823 589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 20757/L.

1.2.          Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej Prevádzkovateľ poskytuje Služby na základe objednávky Služieb podanej pomocou formulára na webovej stránke prevádzkovateľa alebo emailom.

1.3.          Spotrebiteľom je Zákazník, ktorý je fyzická osoba - nepodnikateľ.

1.4.          Webhostingové služby Hotwire Webhosting® (ďalej len Služby) sú poskytnutie diskového priestoru na serveroch Prevádzkovateľa potrebného na umiestnenie webových stránok, ktoré sú naviazané na konkrétnu internetovú doménu a prístupné prostredníctvom tejto domény v sieti internet, služby elektronickej pošty, registrácia internetových domén druhej úrovne a správa doménových záznamov.

1.5.          Registrácia internetových domén druhej úrovne (ďalej len Registrácia domén) je súhrn úkonov Prevádzkovateľa, ktoré vedú k úspešnému zaregistrovaniu objednanej domény u príslušného registra internetovej domény v mene Zákazníka.

1.6.          Zmluvné strany súhlasia s uvedenými podmienkami a zaväzujú sa nimi riadiť.

2.       Predmet zmluvy.

2.1.          Predmetom zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť prevádzku Zákazníkom objednaných Služieb a záväzok Zákazníka za tieto Služby zaplatiť zmluvnú cenu podľa platného cenníka Služieb uvedeného na webovom sídle Prevádzkovateľa.

3.       Práva a povinnosti Prevádzkovateľa.

3.1.          Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie Služieb, pokiaľ je ich poskytovanie znemožnené z dôvodov, majúcich pôvod v činnosti tretích osôb, alebo zásahu vyššej moci (napr. požiar, povodeň apod.), alebo z dôvodu poruchy na zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky elektrickej energie, telekomunikačného spojenia atď.), ak týmto udalostiam nešlo objektívne zabrániť.

3.2.          Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb na nevyhnutne dlhé obdobie, pokiaľ je toto prerušenie nutné z dôvodu údržby alebo opráv zariadení.

3.3.          Prevádzkovateľ sa zaväzuje vopred informovať Zákazníka o skutočnostiach znemožňujúcich poskytovanie Služieb, pokiaľ sú mu tieto skutočnosti vopred známe tak, aby mohol Zákazník prijať nutné opatrenia. To sa týka plánovaných opráv a údržby, prerušenia dodávky elektrickej energie, rekonštrukcie inžinierskych sietí a pod.

3.4.          Prevádzkovateľ zabezpečí dostatočné sieťové kapacity pre kvalitný prenos zákazníckych dát do siete internet. V prípade prekročenia mesačného prenosu je Zákazníkovi ponúknutá zmena programu alebo obmedzenie prenosového pásma.

3.5.          Pre zabezpečenie plnohodnotných Služieb sa Prevádzkovateľ stáva technickým správcom objednanej internetovej domény. V prípade zmeny DNS záznamu, alebo technického kontaktu domény, nie je ďalej Prevádzkovateľ povinný prevádzkovať dohodnuté Služby.


 

4.       Práva a povinnosti Zákazníka.

4.1.          Zákazník je povinný využívať poskytované Služby v súlade s platnými právnymi predpismi a s týmito podmienkami.

4.2.          Zákazník sa zaväzuje využívať všetky Služby poskytované Prevádzkovateľom len na zákonné účely. Uchovávanie, prenos, alebo prezentácia akýchkoľvek informácií, dát, alebo materiálov, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s verejným poriadkom, s dobrými mravmi alebo so zásadami poctivého obchodného styku je zakázaný.

4.3.          Na zariadenia Prevádzkovateľa je tiež zakázané umiestňovať nasledovný druh obsahu:

·      pornografia a webové stránky so sexuálne orientovanou tematikou alebo odkaz na stránky s takýmto obsahom;

·      obsah nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti;

·      nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tretím osobám;

·      obsah porušujúci autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;

·      akýkoľvek druh hazardných hier alebo obsah propagujúci hazardné hry;

·      akýkoľvek obsah súvisiaci s prevádzkovaním činnosti, ku ktorej je potrebné mať príslušné povolenie bez toho, že by bol Zákazník držiteľom tohto povolenia;

4.4.          Zákazník sa zaväzuje nešíriť informácie, ktoré by mohli poškodiť Prevádzkovateľa, jeho dobré meno, alebo tretiu osobu a nepoužívať a nešíriť akékoľvek nástroje alebo prostriedky ohrozujúce bezpečnosť siete internet a dátovej siete Prevádzkovateľa alebo umožňujúce ich narušovanie.

4.5.          Zákazník je povinný rešpektovať autorské a iné práva tretích osôb, najmä práva duševného vlastníctva, ako napríklad práva k obchodnej firme, autorské práva k software, k filmovým, hudobným a fotografickým dielam alebo práva k ochranným známkam.

4.6.          Zákazník nie je oprávnený rozosielať prostredníctvom poskytovaných Služieb žiadnu nevyžiadanú poštu (spam) alebo sprostredkovať rozosielanie nevyžiadanej pošty tretej strane. Pokiaľ to urobí, môže to byť dôvodom na prerušenie prevádzky Služieb alebo k okamžitému zastaveniu prístupu k Zákazníkovmu poštovému účtu. Zákazník ďalej nie je oprávnený využívať poskytované Služby na zasielanie hromadnej korešpondencie a hromadných obchodných e-mailov bez súhlasu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť technickými prostriedkami množstvo a veľkosť odosielaných e-mailov a kedykoľvek zmazať bez upozornenia ešte neodoslané, opakujúce sa e-maily z jednej adresy, ktoré budú zaťažovať servery alebo obmedzovať Služby pre ostatných používateľov.

4.7.          Zákazník je povinný nevyužívať poskytované Služby spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť preťaženie siete internet alebo dátovej siete Prevádzkovateľa, majúcim za následok zníženie rýchlosti prenosu dát, čiastočný alebo úplný výpadok siete. Zákazníkovi prevádzkujúcemu program, ktorý oproti pôvodne objednanému programu využíva veľký objem systémových zdrojov virtuálnych serverov (napr. CPU, operačnú pamäť, diskový priestor apod.), bude daná možnosť prejsť na adekvátny program, za poplatok rozšíriť poskytované Služby alebo zodpovedajúcim spôsobom obmedziť využívanie systémových zdrojov na prijateľnú úroveň.

4.8.          Zákazník je povinný zabezpečiť obsah svojich stránok a kód aplikácií tak, aby ho nebolo možné zneužívať. Prevažne sa jedná o zabezpečenie ochrany proti automatom zneužívajúcim formuláre, plniacim databázy a proti phishingu a ďalším zneužívajúcim praktikám.

4.9.          Akékoľvek porušenie bodov 4.1 až 4.8 alebo akékoľvek iné jednanie, ktoré je možné spravodlivo označiť za zneužitie poskytovaných Služieb Zákazníkom, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy a v takom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený okamžite obmedziť, alebo prerušiť poskytovanie Služieb Zákazníkovi a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. V prípade takéhoto prerušenia alebo pozastavenia poskytovania Služby bude dopredu uhradená cena Služby zúčtovaná ako pokuta voči Zákazníkovi. Prevádzkovateľ obnoví poskytovanie Služieb Zákazníkovi na základe jeho žiadosti po zaplatení príslušného poplatku podľa platného cenníka Prevádzkovateľa.

4.10.      Zákazník je povinný udržiavať vo svojom účte, ktorý je vedený na internetovej stránke Prevádzkovateľa presné a aktuálne údaje o svojej osobe/spoločnosti. Obzvlášť dôležité je mať správne uvedený fakturačný kontakt, t. j. e-mail a poštovú adresu. Akékoľvek zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov je nutné neodkladne aktualizovať. Zákazník je takisto povinný zmeny oznámiť príslušnému doménovému registru.

4.11.      Zákazník je oprávnený požiadať o zmazanie svojho účtu v prípade ukončenia využívania Služieb Prevádzkovateľa a za predpokladu neexistencie finančných záväzkov voči Prevádzkovateľovi.

4.12.      Prevádzkovateľ je oprávnený v priebehu trvania zmluvy zmeniť tieto obchodné podmienky alebo cenník Služieb. Takáto zmena bude oznámená Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v účte Zákazníka alebo na internetových stránkach Prevádzkovateľa a to 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zamýšľanej zmeny. Pokiaľ Zákazník nedoručí do 30 dní od tohoto oznámenia Prevádzkovateľovi písomnú výpoveď zmluvy o prevádzkovaní Služieb, považuje sa toto za súhlas s novým znením obchodných podmienok alebo cenníka Služieb Prevádzkovateľa. Toto oznámenie sa netýka zavedenia nových programov a Služieb Prevádzkovateľa.

4.13.      Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných správ v zmysle zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov na jeho e-mailovú adresu.

4.14.      Registrácia domény sa riadi pravidlami a podmienkami príslušného doménového registra a Zákazník sa zaväzuje riadiť i týmito pravidlami a podmienkami.

5.       Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Zhromažďovanie informácií o používateľoch. Súbory ‚cookie‘ a podobné technológie.

5.1.          Zákazník v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľuje počas trvania zmluvy Prevádzkovateľovi oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a používať údaje, ktoré o sebe uviedol Zákazník a to jeho meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a emailovú adresu na účely informačných a zúčtovacích systémov Prevádzkovateľa a na využitie v rámci marketingových akcií Prevádzkovateľa, za účelom vývoja a zlepšenia Služieb, informovania Zákazníka o nových produktoch Prevádzkovateľa a uvedenia v referenciách.

5.2.          Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov Zákazníka uvedených v objednávke Služieb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákazník zároveň súhlasí s tým, že niektoré údaje, poskytnuté v súvislosti s objednávkou Služieb, môžu byť verejne prístupné, napríklad pri zadaní dotazu na konkrétne doménové meno ako spracovaný výstup z databázy držiteľov registrovaných domén.

5.3.          Prevádzkovateľ sa zaväzuje nakladať s informáciami, ktoré o sebe uviedol Zákazník v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť uvedené informácie príslušným registračným autoritám, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie podmienok zmluvy a v prípade dôvodného podozrenia, že spôsob využívania poskytovaných Služieb Zákazníkom by mohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, tiež orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušnému správnemu úradu.

5.4.          Zákazník môže svoje osobné údaje vidieť a upravovať po prihlásení sa vo svojom účte na webových stránkach Prevádzkovateľa.

5.5.          Prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie na poskytovanie svojich služieb a ako pomôcku pri zhromažďovaní údajov. Súbory cookie Zákazníkovi umožňujú okrem iného prihlásiť sa do svojho účtu, ukladať preferencie a nastavenia. Na kontrolovanie používania súborov cookies a podobných technológií má zákazník k dispozícií viacero nástrojov vrátane ovládacích prvkov prehliadača.

6.       Platobné podmienky.

6.1.          Zákazník je povinný platiť príslušné poplatky za Služby podľa aktuálneho platného cenníka najneskôr do dátumu splatnosti, uvedeného na výzve k platbe.

6.2.          Prevádzkovateľ zašle Zákazníkovi na základe jeho objednávky výzvu k platbe (zálohovú faktúru) na e-mailovú adresu uvedenú v účte Zákazníka, vždy na začiatku príslušného fakturačného obdobia, ktorého sa výzva k platbe týka.

6.3.          Výzva k platbe, zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty obsahuje všetky údaje potrebné na vykonanie úhrady za objednané Služby. Zákazník uznáva takto zaslanú výzvu k platbe za podklad na úhradu a obe Zmluvné strany považujú tento spôsob zaslania za celkom transparentný a zaväzujú sa rešpektovať ho rovnako, ako by táto výzva k platbe bola zaslaná v tlačenej podobe. Vyššie uvedený postup nevylučuje možnosť zaslať výzvu k platbe poštou.

6.4.          Spôsoby platby:

·      platba prevodom na účet;

·      platba poštovou poukážkou;

·      platba pomocou služby VUB e-platby;

6.5.          Námietky voči nesprávne vyúčtovaných poplatkoch za Služby môže Zákazník uplatniť do 10 dní po prijatí výzvy k platbe. V opačnom prípade uznáva Zákazník úplne výšku predpísanej čiastky ako svoj záväzok voči Prevádzkovateľovi.

6.6.          Za deň splnenia peňažného záväzku je považovaný deň pripísania platby v prospech účtu Prevádzkovateľa alebo deň zaplatenia v hotovosti v sídle Prevádzkovateľa za predpokladu, že boli dodržané údaje: čiastka a identifikácia platby (variabilný symbol) a v prípade bankového prevodu aj účet uvedený na výzve k úhrade.

6.7.          Prevádzkovateľ do 15 dní od prijatia platby, resp. 15 dní od poskytnutia služby, vyhotoví riadny daňový doklad a uloží ho do účtu Zákazníka. Zákazníkovi, ktorý je v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zdaniteľnou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, bude daňový doklad zaslaný poštou na poštovú adresu, ktorú Zákazník uvádza vo svojim účte. Uvedené  nevylučuje možnosť zaslať daňový doklad poštou všetkým Zákazníkom.

6.8.          V prípade neuhradenia poplatkov v stanovenom období má Prevádzkovateľ právo prerušiť poskytovanie Služieb. Prevádzkovateľ obnoví poskytovanie Služieb až po plnej úhrade dlžnej čiastky a zaplatení poplatku za znovuobnovenie Služieb podľa aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa.

6.9.          Neuhradením pravidelných poplatkov zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom nezaniká a nie je uzatváraný ani účet Zákazníka. Prevádzkovateľ má právo využiť všetky zákonné prostriedky k vymoženiu takto vzniknutého nároku.

6.10.      Prípadné upomienky k úhrade zasiela Prevádzkovateľ prostredníctvom elektronickej pošty, pričom každá upomienka je zmluvnými stranami považovaná za pokus o zmier podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Zmluvné strany tento spôsob zaslania upomienky považujú za transparentný a zaväzujú sa ho rešpektovať rovnako ako by bol vykonaný v tlačenej podobe. Vyššie uvedený postup nevylučuje možnosť zaslať upomienku poštou.

6.11.      Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať Zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradených záväzkov Zákazníka za každý deň omeškania s vyúčtovanými platbami za objednané Služby.

6.12.      Obmedzenie alebo prerušenie poskytovania Služieb zo strany Prevádzkovateľa v dôsledku porušenia povinností Zákazníka podľa týchto obchodných podmienok nezbavuje Zákazníka povinnosti platiť pravidelné platby v súlade s aktuálnym cenníkom Prevádzkovateľa.

7.       Dodacie podmienky.

7.1.          Služby budú zriadené najneskôr do 15 dní po prijatí preddavku zaplateného na základe výzvy k platbe zaslanej Zákazníkovi. Prevádzkovateľ o zriadení Služieb Zákazníka informuje prostredníctvom elektronickej pošty na jeho adresu uvedenú v objednávke služieb.

8.       Zodpovednosť zmluvných strán a náhrada škody.

8.1.          Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné zamietnutie registrácie doménového mena príslušnou registračnou autoritou. Prevádzkovateľ ďalej nenesie zodpovednosť za uvoľnenie doménového mena k registrácii tretej osobe pri včasnom neuhradení pravidelných poplatkov Zákazníkom alebo pri nedodržaní pravidiel a podmienok uvedených v článku 4.

8.2.          Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov uvedených v objednávke Služieb a za včasné oznámenie akýchkoľvek zmien týchto údajov Prevádzkovateľovi a príslušným registračným autoritám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nedorozumenia vzniknuté porušením tejto oznamovacej povinnosti a to najmä za nedorozumenia vzniknuté pri komunikácii medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailu Zákazníka, ktorý má uvedený vo svojom účte. Zákazník plne nesie následky toho, že adresa, na ktorú mu budú Prevádzkovateľom zasielané dôležité informácie, už nie je aktuálna.

8.3.          Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah, ktorý zákazník umiestni do diskového priestoru zariadení prevádzkovateľa, využitie objednaných Služieb ani za akékoľvek jednanie Zákazníka, ktoré by bolo porušením bodov 4.1 až 4.8 týchto obchodných podmienok alebo v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, s normami príslušných orgánov Európskej únie, pokiaľ sa na základe pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii priamo aplikujú tiež na teritórium Slovenskej republiky. Zákazník plne zodpovedá za to, že obsah umiestnený Zákazníkom, nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s verejným poriadkom, s dobrými mravmi alebo so zásadami poctivého obchodného styku.

8.4.          Zákazník berie na vedomie, že komunikácia prostredníctvom siete internet nie je úplne bezpečná a že prenášané údaje môžu byť napadnuté alebo stratené a že existujú alebo môžu existovať určité aplikácie, prostredníctvom ktorých môžu tretie osoby získať prístup ku koncovému zariadeniu Zákazníka, resp. k informáciám a dátam, ktoré nie sú verejne prístupné. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie k zaisteniu bezpečnosti dát na svojich serveroch. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody  vyplývajúce z takéhoto prístupu tretej osoby ku koncovému zariadeniu Zákazníka a neverejným údajom ani za používanie vyššie uvedených aplikácií Zákazníkom.

8.5.          Zákazník je oboznámený, že používanie, kontrola, údržba a opravy dátovej siete a iných zariadení Prevádzkovateľa môže viesť k výpadku objednaných Služieb a prípadne k strate dát Zákazníka aj napriek tomu, že sú Zákazníkove dáta pravidelne zálohované. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát.

8.6.          Prevádzkovateľ nezodpovedá za prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služieb v dôsledku konania tretích osôb, zásahu vyššej moci alebo z dôvodu poruchy na zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky elektrickej energie, telekomunikačného spojenia atď.).

8.7.          Zákazník sa zaväzuje uhradiť všetku škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi porušením ktoréhokoľvek ustanovenia týchto obchodných podmienok, a to skutočnú škodu.

8.8.          Prevádzkovateľ nie je povinný zaplatiť ušlý zisk Zákazníkovi za žiadnych podmienok.

9.       Reklamačný poriadok.

9.1.          Zákazník je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi obmedzenia, prerušenia poskytovania objednaných Služieb alebo iné poruchy na strane Prevádzkovateľa okamžite po ich zistení.

9.2.          Zákazník posiela reklamáciu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu podpora@hotwire.sk.

9.3.          Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť poruchy na svojej strane, pokiaľ znemožňujú Zákazníkovi využívať objednané Služby, do 72 hodín od doručenia ich oznámenia Prevádzkovateľovi, pokiaľ mu v tom nebránia objektívne príčiny.

9.4.          Náklady na odstránenie porúch nesie Prevádzkovateľ s výnimkou prípadov, keď poruchu spôsobil Zákazník sám, alebo bola spôsobená poruchou na jeho koncovom zariadení. V takom prípade je Zákazník povinný uhradiť Prevádzkovateľovi náklady na odstránenie poruchy podľa aktuálneho platného cenníka Prevádzkovateľa.

9.5.          Reklamáciu Prevádzkovateľ vybaví v primeranej lehote podľa jej zložitosti a prípadnej technickej alebo administratívnej náročnosti.

9.6.          O vybavení reklamácie Prevádzkovateľ informuje Zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú má Zákazník uvedenú vo svojom účte.

10.   Trvanie, zmeny a zánik zmluvy.

10.1.      Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

10.2.      Zmluva môže byť menená na základe žiadosti Zákazníka v súlade s aktuálnou ponukou Služieb Prevádzkovateľa alebo postupom uvedeným v týchto obchodných podmienkach.

10.3.      Zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa previesť alebo postúpiť práva a povinnosti, vyplývajúce Zákazníkovi zo zmluvy na tretiu osobu.

10.4.      Zákazník aj Prevádzkovateľ sú oprávnení zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpoveď môže byť Zákazníkom podaná najskôr po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a musí byť Prevádzkovateľovi doručená písomne listom alebo e-mailom.

10.5.      Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac a začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po dni, kedy bola písomná výpoveď doručená druhej strane.

10.6.      Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia obchodných podmienok Zákazníkom. Odstúpenie od zmluvy je účinné zaslaním odstúpenia Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v jeho účte.

10.7.      Počas plynutia výpovednej lehoty je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Zákazníkovi pravidelné poplatky za Služby prípadne iné poplatky podľa týchto obchodných podmienok a aktuálne platného cenníka Služieb Prevádzkovateľa a Zákazník je povinný tieto poplatky riadne platiť.

10.8.      Ak vznikne v prípade výpovede zmluvy preplatok na pravidelných poplatkoch vyšší ako 20 EUR, je Prevádzkovateľ povinný na písomnú výzvu Zákazníka tento preplatok vrátiť do 60 dní od doručenia výzvy s výnimkou prípadu odstúpenia od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa, kedy sa preplatok nevracia ale ja zúčtovaný ako pokuta za porušenie obchodných podmienok zo strany Zákazníka. Poplatky za odoslanie preplatku bankovým prevodom hradí v plnom rozsahu Zákazník.

10.9.      Zmluva automaticky zaniká, pokiaľ Zákazník nevyužíva žiadnu Službu u Prevádzkovateľa a nemá žiadnu doménu na svojom účte.

10.10.   Zánik zmluvy nemá vplyv na nárok Prevádzkovateľa na úhrady všetkých dlžných čiastok za objednané a využívané Služby.

11.   Poučenie o uplatnení a práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

11.1.      Právo na odstúpenie od zmluvy.

11.1.1.   Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

11.1.2.   Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

11.1.3.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese Media Construx, s.r.o., Janka Kráľa 8404/19, 010 01 Žilina, email: podpora@hotwire.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto podmienok, a ktorý tiež nájdete na našom webovom sídle.

11.1.4.   Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

11.2.      Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

11.2.1.   Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

12.   Riešenie sporov.

12.1.      Spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu rieši príslušný súd.

12.2.      Možnosť alternatívneho riešenia sporov pre Spotrebiteľa.

12.2.1.   Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej pošty na adrese podpora@hotwire.sk, ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie. Ak Prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS). Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

12.2.2.   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

13.   Záverečné ustanovenia.

13.1.      Táto zmluva medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom a obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom potvrdenia objednávky Služieb Prevádzkovateľom, ktoré prevádzkovateľ odošle zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty.

13.2.      Tieto obchodné podmienky nahradzujú v plnom rozsahu všetky predchádzajúce obchodné podmienky vzťahujúce sa k Službám Prevádzkovateľa.

13.3.      Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 10. 2016.


 

Príloha 1. Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Media Construx, s.r.o, Janka Kráľa 8404/19. 010 01 Žilina

 

Vec: Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

Dátum objednania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

 

Podpis spotrebiteľa:

Dátum: